Sådan reklamerer du over en byggesag

Hvis du opdager en mangel ved arbejdet, bør du straks reklamere overfor byggevirksomheden, som således får mulighed for at afhjælpe problemet.
Det er meget vigtigt, at du reklamerer så hurtigt som muligt. Hvis man venter for længe, risikerer man at miste sin ret til at få fejlene udbedret.

Hvis ikke der kan opnås enighed med virksomheden, skal sagen indbringes for Byggeriets Ankenævn

Hvis du får medhold, og virksomheden ikke efterlever afgørelsen inden for den fastsatte frist, sendes sagen til BYG GARANTIORDNING.

 

Til sagens behandling skal medsendes:

  • Kopi af Byggeriets Ankenævns kendelse
  • Økonomisk redegørelse over mellemværendet med byggevirksomheden (indklagede). Det skal fremgå af redegørelsen hvilke fakturaer, byggevirksomheden har udstedt, hvilke af fakturaerne, der er betalt, og hvilket beløb, der eventuelt er tilbageholdt. Redegørelsen skal udarbejdes særskilt til BYG GARANTIORDNING. Det er ikke tilstrækkeligt at sende et sæt kopier af fakturaer og kvitteringer.
  • Skriftligt samtykke til, at BYG GARANTIORDNING rekvirerer kopi af sagens akter i Byggeriets Ankenævn (der foregår ingen automatisk udveksling af oplysninger).

Bemærk: Det er en forudsætning for at anmelde et krav i BYG GARANTIORDNING, at sagen først indbringes for Byggeriets Ankenævn. Det er desuden en forudsætning, at den indklagede byggevirksomhed var medlem af Dansk Byggeri, da aftalen om arbejdet blev indgået.

Hvis sagen afvises af Byggeriets Ankenævn, bør du snarest kontakte BYG GARANTIORDNING, som vil vejlede dig videre.

 

Sagsbehandlingstiden

Det er BYG GARANTIORDNINGs mål, at sagsbehandlingen i BYG GARANTIORDNING afsluttes så hurtigt som muligt. I langt de fleste sager, går der heller ikke mere end 2 uger, fra forbrugeren fremsender ovennævnte papirer til BYG GARANTIORDNING, til at forbrugeren modtager en bekræftelse på, at der kan ske dækning.

Du kan selv hjælpe med at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig ved at følge ovenstående vejledning.

Hvis du har spørgsmål, bør du kontakte BYG GARANTIORDNING

 

Adresser og telefonnumre:

 

BYG GARANTIORDNING
Nørre Voldgade 106
Postbox 2125
1015 Kbh. K
Tlf. 72 16 00 00

 

Byggeriets Ankenævn
Postbox 102
1004 Kbh. K
Tlf. 72 16 02 00
(hverdage ml. 10 og 12)

Link til anden relevant information om Byg Garanti

 

Kort om Byg Garanti - hvad dækkes


 

 

 

Link til Dansk Byggeri

 

 

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk